Project Taalvaardigheid PO-VO

Taalvaardigheid PO-VO is een project dat tot doel heeft de samenwerking tussen primair en secundair onderwijs te verbeteren, waar het leerlingen betreft die taalproblemen hebben, meer specifiek leerlingen met ernstige lees- en spellingproblemen en minder sterk ontwikkelde executieve functies.

Binnen het project zitten een basisschool (Angelaschool) en een grote brede middelbare school (Connect College) in de gemeente Echt.

Het is de bedoeling dat de begeleiding van dyslectische leerlingen in het PO en VO wordt geoptimaliseerd door het hanteren van goede remediërende, compenserende en dispenserende maatregelen. 

De samenwerking tussen PO en VO bestaat eruit dat de werkgroepen binnen het project bestaan uit vertegenwoordigers van de scholen. Samen proberen ze de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs te vergemakkelijken door goede overdracht, het opstarten van begeleiding in het basisonderwijs, die in het voortgezet onderwijs voortgezet wordt.

Wat betreft compenserende software streven we ernaar om binnen dit project één softwarepakket te kiezen zodat een doorgaande lijn mogelijk is. Kinderen en leerkrachten op de basisschool leren goed met één programma omgaan. Met de vaardigheden die de kinderen, leerkrachten en ouders daar verworven hebben, kunnen ze ook aan de slag in het voortgezet onderwijs. We vinden het daarnaast van belang om leerlingen in te schakelen als ‘maatjes’, zodat een ervaren leerling gekoppeld wordt aan een ‘nieuwe’ leerling. In hoeverre leerlingen van het VO ook ingezet gaan worden in het basisonderwijs (als voorlichter), gaan we nog onderzoeken.

Voortgang

Inmiddels is hebben de scholen gekozen voor het programma TextAid. Belangrijke criteria waren het bedieningsgemak, de kwaliteit van de stemmen en het kunnen voorlezen van niet selecteerbare teksten. Verder moest het programma besturingssysteem onafhankelijk zijn en ingezet kunnen worden bij toetsen en examens (waarbij bepaalde opties van het programma uitgeschakeld konden worden).

Na een korte, gratis proefperiode, is overgegaan tot de aanschaf van een aantal licenties. Op de deel-nemende scholen zijn accounts aangemaakt voor alle dyslectische leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 en hun leerkrachten. Ook zijn oefenteksten en schoolboeken (via Dedicon) beschikbaar gemaakt. Op de VO-school was er al een programma waarmee de leerlingen werkten, en is besloten om een beperkt aantal leerlingen en docenten ervaringen te laten opdoen met TextAid. 

Er heeft eerst een training van de leerlingen en ouders van de basisschool plaatsgevonden, daarna een training van de leerlingen in het voortgezet onderwijs. Hierbij is een handleiding ingezet die speciaal voor hen is geschreven. In deze handleiding staan diverse opdrachten die de leerlingen uitvoeren. Het werken met ouders werd op de basisschool een duidelijke meerwaarde gevonden. In het voortgezet onderwijs vond de instructie plaats door de dyslexiecoach, via Teams (vanwege het feit dat de scholen gesloten waren).

Daarna zijn de leerkrachten benaderd. Aan hen is een aparte handleiding voor leerkrachten en beheerders verstrekt,  met de vraag om deze zelfstandig door te nemen (vanwege het feit dat de scholen dicht waren). Na het doorwerken van de handleiding heeft de IB’er vragen verzameld en een overlegmoment via Teams belegd, waarin de vragen en antwoorden aan bod komen. In deze bijeenkomst is ook besproken hoe een voorleesprogramma ingezet kan worden in de dagelijkse lespraktijk en bij het maken van huiswerk. 

Wat gaat nog gebeuren?

Zodra de scholen open zijn, zal nog een praktische bijeenkomst over TextAid voor VO-leerlingen plaatsvinden. Voor de docenten zullen twee bijeenkomsten belegd worden waarin praktische vragen (rondom het gebruik van TextAid) en inhoudelijke vragen (rondom de toepassing) aan bod komen. 

Aan de leerkrachten en leerlingen wordt gevraagd om het programma waar nodig in te zetten, bv. bij het lezen van schoolboekteksten, begrijpend leesteksten, zoeken van informatie op internet, huiswerkopdrachten, overhoringen en toetsen. 

In mei van dit jaar vindt een evaluatie plaats van het gebruik; er zullen aparte evaluatievragenlijsten naar de leerlingen en leerkrachten/docenten gaan. De resultaten van deze evaluaties worden gebruikt om eventuele knelpunten op te lossen en verbeteringen aan te brengen in het proces.